Adatkezelési tájékoztató

 
1. Adatkezelő megnevezése
 
Adatkezelő megnevezése:  Dr. Kiss Consulting Vezetői Tanácsadó Kft. (www.drkissconsulting.hu)       
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 19-09-506898       
Adatkezelő székhelye: 8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 21.          
Adatkezelő képviselője: dr. Kissné Horváth Éva ügyvezető    
 
2.  Adatkezelés szabályai
 
Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.
A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban és az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében, az ún ”GDPR”-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.
Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az Érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén a törvény rendelkezése.
Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.
Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (írásban) igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését,  és ez adatkezelési hozzájárulásnak minősül.
Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
Az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az Érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.
Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
A Kft. adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.
 
3. Az érintettek jogainak érvényesítése
 
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a drkc[kukac]drkissconsulting[pont]hu">drkc[kukac]drkissconsulting[pont]hu e-mail címen.
 
3.1. Tájékoztatáshoz való jog
 
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az Érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
A valóságnak nem megfelelő adatot az Adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.
 
3.2. Tiltakozás joga
 
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Ha az Érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt az Adatkezelő elmulasztja, az Érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
 
3.3. Zárolás
 
Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

3.4. Törlés
 
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Az Adatkezelő a megtett intézkedéseiről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.
Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 
4. A kezelt személyes adatok köre
 
Az Érintett önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen):
„Név”
„E-mail"
„Lakcím”
 
5. Az adatkezelés időtartama:
A megadott adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.
 
6. Adattovábbítás külföldre:
Nem történik adattovábbítás.
 
Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
név:                      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely:              1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap:                 www.naih.hu
 
Az Érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Érintett választása szerint - az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.